αἰσθάνομαι, αἰσθήσομαι, 2 aor. ᾐσθόμην, ᾔσθημαι

LEMA DE BUSCA: 
αἰσθάνομαι
DEFINIÇÃO: 
perceber, entender, ouvir, aprender
PARTE DO DISCURSO: 
verbo: depoente
GRUPO SEMÂNTICO: 
Mente, Percepção e Apreensão
RANQUE DE FREQUÊNCIA: 
377