ἡγέομαι, ἡγήσομαι, ἡγησάμην, ἥγημαι

Search Lemma: 
ἡγέομαι
DEFINITION: 
a conduce, a fi căpetenia;a crede, a considera, a gândi
PARTE DE VORBIRE: 
verb: deponent
GRUP SEMANTIC: 
Minte, cunoaştere, învăţare
FREQUENCY RANK: 
241

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%E1%BC%A1%CE%B3%CE%AD%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%B9-%E1%BC%A1%CE%B3%CE%AE%CF%83%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%B9-%E1%BC%A1%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%AC%CE%BC%CE%B7%CE%BD-%E1%BC%A5%CE%B3%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CE%B9