ἡγέομαι, ἡγήσομαι, ἡγησάμην, ἥγημαι

Search Lemma: 
ἡγέομαι
DEFINITION: 
götürmek, önderlik etmek, üstünlük kurmak; (+gen) zannetmek, sanmak
SÖZCÜK TÜRÜ: 
fiil: etken anlamlı edilgen yapılı fiil [deponens]
ANLAMSAL ALAN: 
Zihin, Algılama ve Öğrenme
FREQUENCY RANK: 
241

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%E1%BC%A1%CE%B3%CE%AD%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%B9-%E1%BC%A1%CE%B3%CE%AE%CF%83%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%B9-%E1%BC%A1%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%AC%CE%BC%CE%B7%CE%BD-%E1%BC%A5%CE%B3%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CE%B9