τέμνω, τεμῶ, 2 aor. ἔτεμον, -τέτμηκα, τέτμημαι, ἐτμήθην

Search Lemma: 
τέμνω
DEFINITION: 
a tăia, a doborâ, a tăia în bucăţi
PARTE DE VORBIRE: 
verb: -ω rădăcina lichidă
GRUP SEMANTIC: 
Război şi pace
FREQUENCY RANK: 
417