τέμνω, τεμῶ, 2 aor. ἔτεμον, -τέτμηκα, τέτμημαι, ἐτμήθην

Search Lemma: 
τέμνω
DEFINITION: 
Tagliato, tagliato, tagliato a pezzi
Parte del Discorso: 
verbo: -ω con tema in liquida
Gruppo Semantico: 
Guerra e pace
FREQUENCY RANK: 
417