τάσσω, τάξω, ἔταξα, τέταχα, τέταγμαι, ἐτάχθην

Search Lemma: 
τάσσω
DEFINITION: 
a pune în ordine
PARTE DE VORBIRE: 
verb: -ω rădăcină palatală
GRUP SEMANTIC: 
Guvernare şi societate
FREQUENCY RANK: 
317