τάσσω, τάξω, ἔταξα, τέταχα, τέταγμαι, ἐτάχθην

Search Lemma: 
τάσσω
DEFINITION: 
Organizzare, mettere in ordine
Parte del Discorso: 
verbo: -ω con tema in palatale
Gruppo Semantico: 
Governo e società
FREQUENCY RANK: 
317