τάσσω, τάξω, ἔταξα, τέταχα, τέταγμαι, ἐτάχθην

LEMA DE BUSCA: 
τάσσω
DEFINIÇÃO: 
arrumar, por em ordem
PARTE DO DISCURSO: 
verbo: -ω radical palatal
GRUPO SEMÂNTICO: 
Governo e Sociedade
RANQUE DE FREQUÊNCIA: 
317