τάσσω, τάξω, ἔταξα, τέταχα, τέταγμαι, ἐτάχθην

Hasło: 
τάσσω
Definicja: 
zorganizować, ustanowić, ustawić w porządku
Część mowy: 
Czasownik: -ω temat tylnojęzykowy
Grupa semantyczna: 
Państwo i społeczeństwo
Frekwencja: 
317