εἰκός εἰκότος, τό

Search Lemma: 
εἰκός
DEFINITION: 
probabilitate; εἰκός (ἐστι) probabil că (+infin.) →ἔοικα
PARTE DE VORBIRE: 
substantiv: declinarea a III-a consonantică
GRUP SEMANTIC: 
Minte, cunoaştere, învăţare
FREQUENCY RANK: 
488

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%CE%B5%E1%BC%B0%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%B5%E1%BC%B0%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%BF%CF%82-%CF%84%CF%8C