εἰκός εἰκότος, τό

Search Lemma: 
εἰκός
DEFINITION: 
benzerlik, benzeşme; εἰκός (ἐστι) -e benzemek (+inf.) →ἔοικα
SÖZCÜK TÜRÜ: 
isim: 3. çekim grubu sessiz gövde
ANLAMSAL ALAN: 
Zihin, Algılama ve Öğrenme
FREQUENCY RANK: 
488

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%CE%B5%E1%BC%B0%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%B5%E1%BC%B0%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%BF%CF%82-%CF%84%CF%8C