εἰκός εἰκότος, τό

Search Lemma: 
εἰκός
DEFINITION: 
likelihood, probability; εἰκός (ἐστι) it is likely (+infin.) →ἔοικα
Part of Speech: 
noun: 3rd declension consonant stem
SEMANTIC GROUP: 
The Mind, Perceiving and Learning
FREQUENCY RANK: 
488