ἀποκρίνω, ἀποκρινῶ, ἀπεκρινάμην, ἀπεκρίθη

LEMA DE BUSCA: 
ἀποκρίνω
DEFINIÇÃO: 
separar, dividir; (méd.) responder, retrucar
PARTE DO DISCURSO: 
verbo: -ω radical em líquida
GRUPO SEMÂNTICO: 
Escrever e Falar
RANQUE DE FREQUÊNCIA: 
428