ἀποκρίνω, ἀποκρινῶ, ἀπεκρινάμην, ἀπεκρίθη

Search Lemma: 
ἀποκρίνω
DEFINITION: 
Separati, separati, scelti; (medio), rispondere, replicare
Parte del Discorso: 
verbo: -ω con tema in liquida
Gruppo Semantico: 
Scrittura e conversazione
FREQUENCY RANK: 
428