ἀποκρίνω, ἀποκρινῶ, ἀπεκρινάμην, ἀπεκρίθη

Search Lemma: 
ἀποκρίνω
DEFINITION: 
separate, set apart, choοse; (mid.) answer, reply
Part of Speech: 
verb: -ω liquid stem
SEMANTIC GROUP: 
Writing and Talking
FREQUENCY RANK: 
428