παύω, παύσω, ἔπαυσα, πέπαυκα, πέπαυμαι, ἐπαύθην

Search Lemma: 
παύω
DEFINITION: 
Fermare, porre fine; (medio) cessa
Parte del Discorso: 
verbo: -ω con tema in vocale
Gruppo Semantico: 
Movimento
FREQUENCY RANK: 
364