παύω, παύσω, ἔπαυσα, πέπαυκα, πέπαυμαι, ἐπαύθην

LEMA DE BUSCA: 
παύω
DEFINIÇÃO: 
parar, findar; (méd.) cessar
PARTE DO DISCURSO: 
verbo: -ω radical em vogal
GRUPO SEMÂNTICO: 
Movimento
RANQUE DE FREQUÊNCIA: 
364