ἀποδίδωμι, ἀποδώσω, ἀπέδωκα, ἀποδέδωκα, ἀποδέδομαι, ἀπεδόθην

Search Lemma: 
ἀποδίδωμι
DEFINITION: 
give back; render; allow; (mid.) sell
Part of Speech: 
verb: -μι
SEMANTIC GROUP: 
Taking and Giving
FREQUENCY RANK: 
284