ἀποδίδωμι, ἀποδώσω, ἀπέδωκα, ἀποδέδωκα, ἀποδέδομαι, ἀπεδόθην

Search Lemma: 
ἀποδίδωμι
DEFINITION: 
a da înapoi; a permite; (med.) a vinde
PARTE DE VORBIRE: 
verb: -μι
GRUP SEMANTIC: 
A lua şi a oferi
FREQUENCY RANK: 
284