ἀποδίδωμι, ἀποδώσω, ἀπέδωκα, ἀποδέδωκα, ἀποδέδομαι, ἀπεδόθην

LEMA DE BUSCA: 
ἀποδίδωμι
DEFINIÇÃO: 
devolver; restituir; permitir; (med.) vender
PARTE DO DISCURSO: 
verbo: -μι
GRUPO SEMÂNTICO: 
Pegar e Dar
RANQUE DE FREQUÊNCIA: 
284