ἀποδίδωμι, ἀποδώσω, ἀπέδωκα, ἀποδέδωκα, ἀποδέδομαι, ἀπεδόθην

Search Lemma: 
ἀποδίδωμι
DEFINITION: 
Restituire; rendere; permettere; (medio) vendere
Parte del Discorso: 
verbo: -μι
Gruppo Semantico: 
Prendere e dare
FREQUENCY RANK: 
284