λανθάνω, λήσω, ἔλαθον, λέληθα

Search Lemma: 
λανθάνω
DEFINITION: 
escape the notice of (+acc. and nom. participle), be unknown; (mid. and pass.) forget
Part of Speech: 
verb: -ω liquid stem
SEMANTIC GROUP: 
Government and Society
FREQUENCY RANK: 
424