ἁλίσκομαι, ἁλώσομαι, 2 aor. ἑάλων, ἑάλωκα

LEMA DE BUSCA
ἁλίσκομαι
DEFINIÇÃO
ser tomado, conquistado (at. sup. por αἱρέω)
RANQUE DE FREQUÊNCIA
469
PARTE DO DISCURSO
verbo: depoente
Portuguese, International