σωτηρία σωτηρίας, ἡ

Search Lemma
σωτηρία
DEFINITION
mântuire, eliberare
FREQUENCY RANK
479
PARTE DE VORBIRE
substantiv: declinarea I
Romanian