γλῶσσα γλώσσης, ἡ

Search Lemma
γλῶσσα
DEFINITION
limbă; limbaj
FREQUENCY RANK
484
PARTE DE VORBIRE
substantiv: declinarea I
Romanian