ὑμέτερος ὑμετέρα ὑμέτερον

LEMA DE BUSCA
ὑμέτερος
DEFINIÇÃO
seu, seus (pl.; σὀς = sg.)
RANQUE DE FREQUÊNCIA
206
PARTE DO DISCURSO
adjetivo: 1ª e 2ª declinações
Portuguese, International