ἔχω, ἕξω or σχήσω, 2 aor. ἔσχον, ἔσχηκα, impf. εἶχον

LEMA DE BUSCA
ἔχω
DEFINIÇÃO
ter, possuir, manter
RANQUE DE FREQUÊNCIA
28
PARTE DO DISCURSO
verbo: -ω radical palatal
Portuguese, International