ἄριστος ἀρίστη ἄριστον

LEMA DE BUSCA
ἄριστος
DEFINIÇÃO
melhor, o mais nobre (superl. de ὰγαθὀς)
RANQUE DE FREQUÊNCIA
308
PARTE DO DISCURSO
adjetivo: 1ª e 2ª declinações
Portuguese, International