ἀποκτείνω, ἀποκτενῶ, ἀπέκτεινα, ἀπέκτονα

LEMA DE BUSCA
ἀποκτείνω
DEFINIÇÃO
matar
RANQUE DE FREQUÊNCIA
390
PARTE DO DISCURSO
verbo: -ω radical em líquida
Portuguese, International