φημί, φήσω, impf. ἔφην

LEMA DE BUSCA
φημί
DEFINIÇÃO
dizer, assertar, declarar; οὐ φημί negar, recusar, dizer que…não
RANQUE DE FREQUÊNCIA
41
PARTE DO DISCURSO
verbo: -μι
Portuguese, International