τοιοῦτος τοιαύτη τοιοῦτο

LEMA DE BUSCA
τοιοῦτος
DEFINIÇÃO
tal, de tal tipo
RANQUE DE FREQUÊNCIA
55
PARTE DO DISCURSO
adjetivo: 1ª e 2ª declinações
Portuguese, International