τέμνω, τεμῶ, 2 aor. ἔτεμον, -τέτμηκα, τέτμημαι, ἐτμήθην

LEMA DE BUSCA
τέμνω
DEFINIÇÃO
cortar, partir, cortar em pedaços
RANQUE DE FREQUÊNCIA
417
PARTE DO DISCURSO
verbo: -ω radical em líquida
Portuguese, International