πότερος ποτέρα πότερον

LEMA DE BUSCA
πότερος
DEFINIÇÃO
qual dos dois? πότερον whether qual
RANQUE DE FREQUÊNCIA
393
PARTE DO DISCURSO
adjetivo: 1ª e 2ª declinações
Portuguese, International