οἰκεῖος οἰκεία οἰκεῖον

LEMA DE BUSCA
οἰκεῖος
DEFINIÇÃO
doméstico, da casa; próprio; que serve
RANQUE DE FREQUÊNCIA
238
PARTE DO DISCURSO
adjetivo: 1ª e 2ª declinações
Portuguese, International