μένω, μενῶ, ἔμεινα, μεμένηκα

LEMA DE BUSCA
μένω
DEFINIÇÃO
ficar, permanecer, aguardar
RANQUE DE FREQUÊNCIA
286
PARTE DO DISCURSO
verbo: -ω radical em líquida
Portuguese, International