θνῄσκω, 2 aor. -έθανον, τέθνηκα, θανοῦμαι

LEMA DE BUSCA
θνῄσκω
DEFINIÇÃO
morrer, estar morrendo
RANQUE DE FREQUÊNCIA
384
PARTE DO DISCURSO
verbo: -ω radical palatal
Portuguese, International