αἴρω, ἀρῶ, ἦρα, ἦρκα, ἦρμαι, ἤρθην

LEMA DE BUSCA
αἴρω
DEFINIÇÃO
levantar, erguer; remover
RANQUE DE FREQUÊNCIA
389
PARTE DO DISCURSO
verbo: -ω radical palatal
Portuguese, International