ὑπολαμβάνω, ὑπολήψομαι, ὑπέλαβον, ὑπείληφα, ὑπείλημμαι, ὑπελήφθην

Search Lemma
ὑπολαμβάνω
DEFINITION
take up, seize; answer, reply; assume, suppose
FREQUENCY RANK
422
Part of Speech
verb: -ω labial stem
SEMANTIC GROUP
The Mind, Perceiving and Learning
Inglés