Apollo Citharoedus Palatine

    Apollo Citharoedus, Roman fresco from the Augustan period, found on the Palatine Hill. Antiquarium of the Palatine, Inv. 379982, Rome.

    Associated Passages