The Oenotropes

Fr. 188

This aition is only indirectly attested.


Lycophron, Alexandra 567-583

καὶ τῶν μὲν ἡμῖν εὐνάσει δαίμων δόρυ, 

βαιόν τι μῆχαρ ἐν κακοῖς δωρούμενος. 

ἄλλων δ᾽ ἄπλατον χειρὶ κινήσει νέφος, 

ὧν οὐδ᾽ ὁ Ῥοιοῦς ἶνις εὐνάζων μένος 570

σχήσει, τὸν ἐννέωρον ἐν νήσῳ χρόνον 

μίμνειν ἀνώγων, θεσφάτοις πεπεισμένους, 

τροφὴν δ᾽ ἀμεμφῆ πᾶσι τριπτύχους κόρας 

ἴσκων παρέξειν, Κυνθίαν ὅσοι σκοπὴν 

μίμνοντες ἠλάσκουσιν Ἰνωποῦ πέλας, 575

Αἰγύπτιον Τρίτωνος ἕλκοντες ποτόν. 

ἃς δὴ Πρόβλαστος ἐξεπαίδευσε θρασὺς 

μυληφάτου χιλοῖο δαιδαλευτρίας 

ἕρπιν τε ῥέζειν ἠδ᾽ ἀλοιφαῖον λίπος, 

οἰνοτρόπους Ζάρηκος ἐκγόνους φάβας. 580

αἳ καὶ στρατοῦ βούπειναν ὀθνείων κυνῶν 

τρύχουσαν ἀλθανοῦσιν, ἐλθοῦσαί ποτε 

Σιθῶνος εἰς θυγατρὸς εὺναστήριον.


Σ s s3 s4 Lyc. 570

ὧν οὐδ᾽ ὁ Ῥοιοῦς] Σταφύλου τοῦ υἱοῦ Διονύσου θυγάτηρ γίνεται Ῥοιώ. ταύτῃ ἐμίγη Ἀπόλλων. αἰσθόμενος δὲ ὁ Στάφυλος ἔβαλεν αὐτὴν εἰς λάρνακα καὶ ἀφῆκε κατὰ τῆν θάλασσαν. ἡ δὲ προσεπελάσθη τῇ Εὐβοίᾳ καὶ ἐγέννησεν αὐτόθι περί τι ἄντρον παῖδα, ὅν Ἄνιον ἐκάλεσε διὰ τὸ ἀνιαθῆναι αὐτὴν δι' αὐτόν. τοῦτον δὲ Ἀπόλλων ἤνεγκεν εἰς Δῆλον, ὃς γήμας Δωρίππην ἐγέννησε τὰς Οἰνοτρόπους (ss3s4) Οἰνώ, Σπερμώ, Ἐλαΐδα (ss4) αἷς ὁ Διόνυσος ἐχαρίσατο ὁπότε βούλονται, σπέρμα λαμβάνειν. Φερεκύδης (FGrH 3 F 140) δέ φησιν ὅτι Ἄνιος ἔπεισε τοὺς Ἕλληνας παραγενομένους πρὸς αὐτὸν αὐτοῦ μένειν τὰ θ' ἔτη· δεδόσθαι δὲ αὐτοις παρὰ τῶν θεῶν τῷ δεκάτῳ ἔτει πορθῆσαι τὴν Ἴλιον, ὑπέσχετο δὲ αὐτοις ὑπὸ τῶν θυγατέρων αὐτοῦ τραφήσεσθαι. ἔστι δὲ τοῦτο καὶ παρὰ τῷ τὰ Κύπρια πεποιηκότι (EGF 19) (ss3s4). μέμνηται δὲ καὶ Καλλίμαχος τῶν Ἀνίου θυγατέρων ἐν τοῖς Αἰτίοις (ss3).


Σ s s3 Lyc. 580

οἰνοτρόπους] αἱ Οίνοτρόποι ἐκαλοῦντο Οἰνώ, Σπερμώ, Ἐλαΐς. αὗται ἔλαβον παρὰ Διονύσου δῶρον, ἵνα, ὅτε θελήσουσι, καρπὸν τρυγῶσι (ss3), καὶ ἡ μὲν Οἰνὼ τὴν οἶνον ἐποίει, ἡ δὲ Σπερμὼ τὰ σπέρματα, τὸ ἔλαιον δὲ ἡ Ἐλαΐς (s). αὖται καὶ τοὺς Ἕλληνας λιμώττοντας ἐλθοῦσαι εἰς Τροίαν διέσωσαν. μαρτυρεῖ δὲ ταῦτα καὶ Καλλίμαχος (s).

 

Fr. 188 (= 188 Pf.) 

Lycophron, Alexandra 567-583
Σ s s3 s4 Lyc. 570
Σ s s3 Lyc. 580

Anius was a son of Apollo by Creusa, or according to others by Rhoeo, the daughter of Staphylus, who when her pregnancy became known was exposed by her angry father in a chest on the waves of the sea. The chest landed in Delos, and when Rhoeo was delivered of a boy she consecrated him to the service of Apollo, who endowed him with prophetic powers (Diodorus Siculus 5.62; Conon, Narratationes 41). Anius had by Dryope three daughters, Oeno, Spermo, and Elais, to whom Dionysus gave the power of producing at will any quantity of wine, wheat, and olive oil—whence they were called Oenotropae ("turning water into wine" or "wine treaders"). When the Greeks on their expedition to Troy landed in Delos, Anius endeavoured to persuade them to stay with him for nine years, as it was decreed by fate that they should not take Troy until the tenth year, and he promised with the help of his three daughters to supply them with all they wanted during that period. (Pherecydes apud Tzetzes ad Lycophron, Alexandra 569; Ovid, Metamorphoses 13.623 ff.)

We have two complete codices of ancient scholia to Lycophron's Alexandra: Marcianus 476, which Edward Scheer in his authoritative edition of Alexandra with the scholia calls s, and Naples II D 4, which Scheer calls s3. In addition there are two books consulted by the Byzantine scholar John Tzetzes and used in his extant commentary on the Alexandra, but now lost. These are termed s4 and s5 by Scheer. See E. Scheer, Lycophronis Alexandra, vol. 2 (Berlin: Wiedmann, 1908), p. xix. The scholia that attest that Callimachus mentioned the daughters of Anius, the mythical king of Delos, in the Aetia appear on pp. 197–198 and p. 200 of Scheer’s combined edition of the scholia. The scholia to Lycophron are probably ultimately based on the commentary of Theon, son of Artemidorus, a grammarian from the time of Augustus and Tiberius, and so may well preserve genuine information about the Aetia. See Callimachus, Lycophron, Aratus. Hymns and Epigrams. Lycophron: Alexandra. Aratus: Phaenomena. Translated by A. W. Mair, G. R. Mair. Loeb Classical Library 129. (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1921), pp. 316–18.

Lycophron, Alexandra 567-583 (trans. A.W. Mair):

So their spear shall god lull to rest for us, granting us a brief remedy in our woe. But a cloud of others unapproachable in their might shall he rouse – whose rage not even the son of Rhoeo shall lull nor stay, though he bid them abide for the space of nine years in his island, persuaded by his oracles, and though he promised that his three daughters shall give blameless sustenance to all who stay and roam the Cynthian hill beside Inopus, drinking the Egyptian waters of Triton. These daughters lusty Problastus taught to be skilled in contriving milled food and to make wine and fatty oil – even the dove grand-daughters of Zarax, skilled to turn things into wine. These shall heal the great and wasting hunger of the host of alien hounds, coming one day to the grave of Sithon’s daughter.

Σ s s3 s4 Lyc. 570

Rhoio was the daughter of Staphylus, the son of Dionysus. Apollo slept with her. When Staphylus learned this, he put her into a box and dumped it in the sea. Having been carried to Euboea, she gave birth there, in a cave, to a child she called Anius, because she had suffered (aniathenai) on his account. Apollo brought this child to Delos, where he married Dorippe and fathered the Oenotropes: Oeno, Spermo and Elaϊs, to whom Dionysus gave the gift of producing seed, whenever they wished. Pherecydes says that Anius urged the Greeks who had visited him (on the way to Troy) to stay (on Delos) for nine years, saying that it was ordained by the gods that they should sack Troy in the tenth year, and he promised that they would be fed by his daughters. This is also in the author of the Cypria. Callimachus mentions the daughters of Anius in the Aetia as well.

Σ s s3 Lyc. 580

The Oenotropes are called Oeno, Spermo and Elaϊs. The received from Dionysus a gift, so that, whenever they wished, they might reap agricultural produce. Oeno made wine, Spermo wheat and Elaϊs olive oil.  And by going to Troy, they saved the Greeks, who were starving. Callimachus also confirms these things.

Article Nav

Suggested Citation

Susan Stephens, Callimachus: Aetia. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2015. ISBN: 978-1-947822-07-8.https://dcc.dickinson.edu/callimachus-aetia/uf/oenotropes