ὑπό

释义: 
ὑπό
释义: 
在……之下(+属格、与格); 凭借 (+属格,表动作的施行者); 位于……下方 (+宾格)
词性: 
介词
语义组: 
方向
词频排序: 
42

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/zh-hans/greek-core/%E1%BD%91%CF%80%CF%8C