ὑπό

Search Lemma: 
ὑπό
DEFINITION: 
(+gen., dat.) -in altında; (+gen.pers.age.) yüzünden, tarafından; (+acc.) in altında, eteğinde
SÖZCÜK TÜRÜ: 
edat
ANLAMSAL ALAN: 
Yön - Dolay
FREQUENCY RANK: 
42

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%E1%BD%91%CF%80%CF%8C