ἐλεύθερος ἐλευθέρα ἐλεύθερον

释义: 
ἐλεύθερος
释义: 
自由的,自主的
词性: 
形容词:第一和第二变格法
语义组: 
政府与社会
词频排序: 
496

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/zh-hans/greek-core/%E1%BC%90%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%82-%E1%BC%90%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%AD%CF%81%CE%B1-%E1%BC%90%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BD