ἐκεῖνος ἐκείνη ἐκεῖνο

释义: 
ἐκεῖνος
释义: 
那个人或物;ἐκεῖνος…οὗτος 前者……后者
词性: 
代词
语义组: 
代词/疑问
词频排序: 
54

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/zh-hans/greek-core/%E1%BC%90%CE%BA%CE%B5%E1%BF%96%CE%BD%CE%BF%CF%82-%E1%BC%90%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B7-%E1%BC%90%CE%BA%CE%B5%E1%BF%96%CE%BD%CE%BF