ἀμφότερος ἀμφοτέρα ἀμφότερον

释义: 
ἀμφότερος
释义: 
双方的,两者
词性: 
形容词:第一和第二变格法
语义组: 
度量与数字
词频排序: 
233

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/zh-hans/greek-core/%E1%BC%80%CE%BC%CF%86%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%82-%E1%BC%80%CE%BC%CF%86%CE%BF%CF%84%CE%AD%CF%81%CE%B1-%E1%BC%80%CE%BC%CF%86%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BD