τοίνυν (τοί-νυν)

释义: 
τοίνυν
释义: 
因此;相应地(表示推论性的);进一步,再者(表过渡)
词性: 
副词
语义组: 
小品词
词频排序: 
245

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/zh-hans/greek-core/%CF%84%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%85%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CE%AF-%CE%BD%CF%85%CE%BD