τάξις τάξεως, ἡ

释义: 
τάξις
释义: 
布置,安排,序列;作战单位
词性: 
名词:第三变格法,以ι结尾的词干
语义组: 
战争与和平
词频排序: 
406

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/zh-hans/greek-core/%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B9%CF%82-%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CF%82-%E1%BC%A1