τάξις τάξεως, ἡ

Search Lemma: 
τάξις
DEFINITION: 
ordine, dispunere; unitate militară
PARTE DE VORBIRE: 
substantiv: declinarea a III-a rădăcina ι-
GRUP SEMANTIC: 
Război şi pace
FREQUENCY RANK: 
406

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B9%CF%82-%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CF%82-%E1%BC%A1