πίνω, πίομαι, 2 aor. ἔπιον, πέπωκα, -πέπομαι, -επόθην

释义: 
πίνω
释义: 
饮,喝
词性: 
动词:-ω流音词干
语义组: 
感知与情感
词频排序: 
253