πίνω, πίομαι, 2 aor. ἔπιον, πέπωκα, -πέπομαι, -επόθην

Search Lemma: 
πίνω
DEFINITION: 
içmek
SÖZCÜK TÜRÜ: 
fiil: -ω akışkan gövde
ANLAMSAL ALAN: 
Duyular ve Hisler
FREQUENCY RANK: 
253

Suggested Citation